ความก้าวหน้าทางอาชีพ Career Suggestion

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

อาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถเข้าไปทำงานภายหลังจบการศึกษาประกอบด้วย

 

สถาบันการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์มีโอกาสอย่างสูงในการเข้าทำงานในสถาบันการศึกษา ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งจากผู้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์ได้เข้าทำงานในสถาบันการศึกษา โดยการทำงานในสถาบันการศึกษามีข้อดีดังต่อไปนี้

1. การทำงานในสถาบันการศึกษามีอิสระในการวิจัยอย่างสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยต่อยอดในสาขาและหัวข้อที่สนใจในอนาคต

2. สามารถทำงานวิจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและมีความยากในเชิงวิชาการ

3. ผลตอบแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและจากข้อมูลพบว่าค่ากลางรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้รับมีค่ามากกว่าค่ากลางของรายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาอื่นๆ

 

องค์กรรัฐและหน่วยงานราชการ

ในกรณีที่ไม่ได้รับงานจากสถาบันการศึกษาหรือไม่ต้องการทำงานด้านนี้ โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์ที่สามารถทำงานได้หลายภาคส่วนเช่น

1. องค์กรรัฐ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง เป็นต้น

2. สถาบันวิจัยที่ได้มุ่งแสวงหากำไรหรือสถาบันที่มุ่งแก้ปัญหาต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น              

3. องค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, ธนาคารโลก เป็นต้น

4. ภาคเอกชน 

Excellent job prospects

Careers that Ph.D. Economic student can apply for after their graduation are following:

 

Academia

Economics PhD has a decent chance of getting a job as an academic. Data indicates that more than half of economics PhD’s get jobs in academia after their PhD. Economics academia is an attractive option because:

1. Economics professors get a lot freedom to do research across a wide range of topics and disciplines, which gives a great option value for future research.

2. Affording to do research on high priority cause areas, like ending extreme poverty or cause prioritization.

3. Academic salaries for economics PhD’s tend to be higher than other PhD’s. The median pay for those who gained economics PhD’s in 2013 and were in full-time employment at a university was $108,000, which is higher than all other science PhD’s.

 

Non-academic jobs

If not getting a job in academia or if don’t want to, there are many other sectors that explicitly hire economics PhD’s, including:

1. Government (e.g. Federal Reserve, Treasury, Department of Justice)

2. Non-profit research organizations and think-tanks ( e.g. National Bureau of Economic Research)

3. International organizations (e.g. World Bank, International Monetary Fund)

4. Business/Industry (e.g. investment banking, economic consulting)