กิจกรรม Program Activities (Under Construction)

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษา

1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์

          กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้น, รุ่นพี่, อาจารย์ผู้สอน และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหรือช่วยประสานงาน โดยในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ในหลายหลายด้านเช่น การเรียน การเตรียมตัวสอบ หรือแม้แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการแจ้งถึงเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตโดยคณะเจ้าหน้าที่โครงการทั้งในรูปแบบการบรรยายและเอกสาร

2. กิจกรรมแนะนำหลักสูตร

          กิจกรรมแนะนำหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการเข้าศึกษา โดยในโอกาสการแนะนำหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมจะรับทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและคุณลักษณะสำหรับผู้สมัคร และตารางกิจการตลอดช่วงการศึกษา

3. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ

          สำหรับนักเศรษฐศาสตร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คือการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้คือวิธีการทางเศรษฐมิติซึ่งเป็นวิธีการที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีของหลักสถิติ เพราะฉะนั้นการจัดการอบรมเครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อนิสิตเพื่อเพิ่มเติมความกระจ่างชัดในเครื่องมือทางสถิติอันหลากหลาย

4. โครงการ THESIS CAMP

          โครงการค่ายวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างลึกซึ้ง โดยการจัดเตรียมเวลาและสถานที่ให้ทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอธิปรายถึงปัญหาและช่วยเร่งความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์นั้นๆ นอกจากนี้โครงการนี้ยังให้โอกาสที่ดีแก่นิสิตในการนำเสนอความก้าวหน้าของงานตนเองต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเพื่อได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์

5. โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ

          โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนิสิตปริญญาเอกเนื่องจากการอ่านและการทำความเข้าใจบทความเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับแนวคิดใหม่ ดังนั้นการทำความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ทฤษฎี และรวมถึงแนวทางการประยุกต์ของงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้อ่านบทความ โดยเฉพาะนิสิตผู้ต้องการนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ในงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

          จากเงื่อนไขการจบการศึกษานั้น การมีความชำนาญในภาษาที่สองเป็นเงื่อนไขบังคับหนึ่ง ซึ่งภาษาที่เป็นที่นิยมของนิสิตที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาคือภาษาอังกฤษ โดยทางโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษจึงมีความประสงค์จัดการอบรมให้นิสิตมีความเข้มแข็งและพัฒนาการที่ดีในภาษาอังกฤษ

7. การฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

          วิทยานิพนธ์มีรูปแบบที่เป็นสิ่งเฉพาะและโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในการเขียนวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ ประกอบกับการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตในวารสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวางเป้าหมายตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ดังนั้นการอบรมการเขียนจะช่วยให้งานเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีประสิทธิภาพและรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบงานวิชาการ

8. กิจกรรมการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์

9. กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสำเร็จการศึกษา

1. กิจกรรมงานปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์

          กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้กับนิสิตใหม่ได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมชั้น, รุ่นพี่, อาจารย์ผู้สอน และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหรือช่วยประสานงาน โดยในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนและรุ่นพี่ในหลายหลายด้านเช่น การเรียน การเตรียมตัวสอบ หรือแม้แต่ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการแจ้งถึงเงื่อนไขข้อบังคับต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตโดยคณะเจ้าหน้าที่โครงการทั้งในรูปแบบการบรรยายและเอกสาร

2. กิจกรรมแนะนำหลักสูตร

          กิจกรรมแนะนำหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการเข้าศึกษา โดยในโอกาสการแนะนำหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมจะรับทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ข้อกำหนดและคุณลักษณะสำหรับผู้สมัคร และตารางกิจการตลอดช่วงการศึกษา

3. การจัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติเชิงปฏิบัติการ

          สำหรับนักเศรษฐศาสตร์แล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้คือการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงอธิบายสาเหตุและผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งเครื่องมือที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่อาจโต้แย้งได้คือวิธีการทางเศรษฐมิติซึ่งเป็นวิธีการที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีของหลักสถิติ เพราะฉะนั้นการจัดการอบรมเครื่องมือดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญต่อนิสิตเพื่อเพิ่มเติมความกระจ่างชัดในเครื่องมือทางสถิติอันหลากหลาย

4. โครงการ THESIS CAMP

          โครงการค่ายวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างลึกซึ้ง โดยการจัดเตรียมเวลาและสถานที่ให้ทั้งนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถอธิปรายถึงปัญหาและช่วยเร่งความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์นั้นๆ นอกจากนี้โครงการนี้ยังให้โอกาสที่ดีแก่นิสิตในการนำเสนอความก้าวหน้าของงานตนเองต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเพื่อได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์

5. โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ

          โครงการอบรมการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนิสิตปริญญาเอกเนื่องจากการอ่านและการทำความเข้าใจบทความเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของการได้รับแนวคิดใหม่ ดังนั้นการทำความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญ ทฤษฎี และรวมถึงแนวทางการประยุกต์ของงานวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้อ่านบทความ โดยเฉพาะนิสิตผู้ต้องการนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ในงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง

6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

          จากเงื่อนไขการจบการศึกษานั้น การมีความชำนาญในภาษาที่สองเป็นเงื่อนไขบังคับหนึ่ง ซึ่งภาษาที่เป็นที่นิยมของนิสิตที่ใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาคือภาษาอังกฤษ โดยทางโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษจึงมีความประสงค์จัดการอบรมให้นิสิตมีความเข้มแข็งและพัฒนาการที่ดีในภาษาอังกฤษ

7. การฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์

          วิทยานิพนธ์มีรูปแบบที่เป็นสิ่งเฉพาะและโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน ทั้งในการเขียนวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ ประกอบกับการตีพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตในวารสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวางเป้าหมายตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ดังนั้นการอบรมการเขียนจะช่วยให้งานเขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิตมีประสิทธิภาพและรูปแบบที่ถูกต้องตามรูปแบบงานวิชาการ

8. กิจกรรมการนำเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์

9. กิจกรรมอื่นๆ