เงื่อนไขการจบหลักสูตร Program Requirements

1. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยแผนการศึกษาแบบเน้นวิจัย (Research Plan) จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และสำหรับแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan) จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย: กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาวิธีเชิงปริมาณ ความสนใจเฉพาะด้าน และวิทยานิพนธ์
2. ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐมิติขั้นสูง 
3. ผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านสาขาวิชาเอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตแผนการศึกษาที่มีการศึกษารายวิชา (Course Work Plan)
4. นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
5. ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. สอบผ่านการวัดระดับภาษาที่สองโดยยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงความสามารถทางภาษาจากสถาบันที่จัดสอบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 
1. All degree requirements can be fulfilled in at least 3 years duration. The Ph.D. program requires a minimum of 48 credits for Research Plan and 58 credits for coursework plan. It includes four components: economic theory core, quantitative methods core, a field of specialization, and dissertation research.
2. Pass the 1st year Microeconomic theory, Macroeconomic theory, and Econometric qualifying examination.
3. Pass the Field Examination (2nd year).
4. Complete, submit, and defend a dissertation (3rd year).
5. Publish academic paper based on dissertation.
6. Pass second language requirement by submitting test result from standard testing centers, which are approved by the graduate school, Kasetsart University.