แนะนำโครงการ Introduction (Under Construction)

แนะนำโครงการ
 
          ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในปัจจุบันการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในสังคมจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และความสามารถ ในการประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนตามแนวทางการพัฒนาสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมาย ทุกด้านที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การดำเนินงานที่กอปรด้วยคุณภาพ และจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นในปีการศึกษา 2552
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงอย่างลึกซึ้งเพียงพอจนสามารถวิเคราะห์ พัฒนาระบบความคิด การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และความสามารถในการประยุกต์ไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรทุกระดับ
2. เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงานองค์กร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยระดับสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปปรับใช้ทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนประเทศโดยรวม
 
 
แนะนำโครงการ
 
          ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในปัจจุบันการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในสังคมจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้และความสามารถ ในการประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนตามแนวทางการพัฒนาสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถบรรลุเป้าหมาย ทุกด้านที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การดำเนินงานที่กอปรด้วยคุณภาพ และจริยธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวมอย่างยั่งยืน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เล็งเห็นความจำเป็นในการผลิตบุคคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขึ้นในปีการศึกษา 2552
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงอย่างลึกซึ้งเพียงพอจนสามารถวิเคราะห์ พัฒนาระบบความคิด การเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และความสามารถในการประยุกต์ไปสู่การพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรทุกระดับ
2. เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้มีความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์และความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำงานองค์กร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมความเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถในงานค้นคว้าวิจัยระดับสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปปรับใช้ทางปฏิบัติสำหรับการพัฒนา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนประเทศโดยรวม