เงินทุนสนับสนุน Funding Opportunities (Under Construction)

ทุนสนับสนุนระหว่างการศึกษา

นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากทางโครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งโครงการมีทุนสนับสนุนโดยแบ่งออกเป็น 

 

ทุนด้านผลการเรียน 

1. ทุนผลการเรียนดี

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา โดยนิสิตที่เข้าเงื่อนไขของทุนประเภทนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท

2. ทุนผลการเรียนดีเด่น

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละปีการศึกษา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในปีการศึกษานั้นๆ โดยนิสิตที่เข้าเงื่อนไขของทุนประเภทนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท

 

ทุนสนับสนุนด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

1. ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์

    - ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์แบ่งออก 2 เงื่อนไข โดยนิสิตที่เข้าศึกษาในแบบเน้นการวิจัยจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาโดยการศึกษาตามรายวิชาจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา

    - ทุนสนับสนุนการเดินทางการทำวิจัยในต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนการเดินทางการทำวิจัยในต่างประเทศสำหรับนิสิตผู้ต้องการทำการวิจัยในต่างประเทศโดยสนับสนุนเงินทุนจำนวน 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

2. ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

    - ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบ่งออกเป็น งานนำเสนอผลงานวิชาการที่จัดในประเทศจำนวน 5,000 บาทต่อ 1 เรื่องที่นำเสนอ และงานนำเสนอผลงานวิชาการที่จัดในต่างประเทศจำนวน 20,000 บาทต่อ 1 เรื่อง

    - ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์แบ่งออกเป็น งานตีพิมพ์ผลงานวิชาการในประเทศจำนวน 5,000 บาทต่อ 1 เรื่องที่นำเสนอ และงานตีพิมพ์ผลงานวิชาการที่จัดในต่างประเทศจำนวน 20,000 บาทต่อ 1 เรื่อง

 

 

Download