ทุนการศึกษา Scholarship (Under Construction)

ทุนการศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ทางโครงการได้เสนอทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน โดยทางโครงการทุนการศึกษาที่เสนอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด 2.ทุนผู้ช่วยสอน   

1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด

นิสิตที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 185,000 บาท ต่อภาคการศึกษาเป็นจำนวน 6 ภาคการศึกษา โดยนิสิตผู้ได้รับทุนนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างจำนวน 35,000 บาท (จากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตามปกติจำนวน 220,000 บาท) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ทุนนิสิตช่วยงาน

นิสิตในระดับปริญญาผู้เป็นนิสิตช่วยงานจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือนโดยได้รับเงินสนับสนุนประมาณเดือนละ 9,000 บาท โดยหน้าที่รับผิดชอบสำหรับนิสิตช่วยงานคือการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวมถึงภาระงานอันเกิดจากการสอนนั้น

ทุนการศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต ทางโครงการได้เสนอทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากห้องเรียน โดยทางโครงการทุนการศึกษาที่เสนอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด 2.ทุนผู้ช่วยสอน   

1. ทุนสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพในการศึกษาตามที่โครงการฯ กำหนด

นิสิตที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 185,000 บาท ต่อภาคการศึกษาเป็นจำนวน 6 ภาคการศึกษา โดยนิสิตผู้ได้รับทุนนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนต่างจำนวน 35,000 บาท (จากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตามปกติจำนวน 220,000 บาท) โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

2. ทุนนิสิตช่วยงาน

นิสิตในระดับปริญญาผู้เป็นนิสิตช่วยงานจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายเดือนโดยได้รับเงินสนับสนุนประมาณเดือนละ 9,000 บาท โดยหน้าที่รับผิดชอบสำหรับนิสิตช่วยงานคือการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวมถึงภาระงานอันเกิดจากการสอนนั้น