ทุน MOU Scholarship MOU

ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MOU)

          เพื่อขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางโครงการฯ จึงมีนโยบายในการสนับสนุนโอกาสการศึกษาโดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ที่มีอยู่แล้วกับที่เริ่มทำขึ้นใหม่กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยบุคลากรที่มีต้นสังกัดมาจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม จำนวน 110,000 บาท สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม จำนวน 70,000 บาท

Personnel improvement bilateral agreement

For the objective to expand the opportunity to study at doctoral degree program has policy to significantly reduce the tuition fee though Memorandum of Understanding with other organizations, both of the existing MOU and new MOU. Under the purpose of MOU, personnel in Kasetsart University has a right to pay tuition fee at amout of 110,000 baths per semester. For outsider, tuition fee will be reduced to 150,000 baths per semester.